Υποτροφίες για Έλληνες επιστήμονες στην Ιαπωνία

matsumaeΤο Ίδρυμα Matsumae International Foundation στο Τόκιο, προσκαλεί Έλληνες ερευνητές, κατόχους διδακτορικού τίτλου, για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών «Fellowship Program» του Matsumae International Foundation, την περίοδο Απριλίου 2016 – Μαρτίου 2017.

Το Matsumae International Foundation (Διεθνές Ίδρυμα Matsumae) είναι μη-κυβερνητικός οργανισμός, που λειτουργεί αποκλειστικά με χορηγίες του ιδιωτικού τομέα της Ιαπωνίας.
Άμεση προτεραιότητα δίδεται στις Φυσικές Επιστήμες, τη Μηχανική και την Ιατρική.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα χορηγηθούν υποτροφίες για Εταίρους (Fellows) από όλες τις χώρες του κόσμου.

Η διάρκεια έρευνας κυμαίνεται από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες, από τον Απρίλιο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2017.

Οι αιτούντες επιλέγουν Ερευνητικά Εργαστήρια σε Πανεπιστήμια, Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα ή σε αντίστοιχα του ιδιωτικού τομέα, στα οποία προτίθενται να διεξάγουν έρευνα. Πριν να υποβάλλουν την αίτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν γίνει επισήμως δεκτοί από τα Ιδρύματα στα οποία ενδιαφέρονται να εκπονήσουν ερευνητικό πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις:

 1. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν PhD.(Διδακτορικό Τίτλο) ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο από το Διεθνές Ίδρυμα ”Matsumae International Foundation”.
 2. Θα πρέπει να είναι κάτω των σαράντα εννέα (49) ετών.
 3. Θα πρέπει να χειρίζονται την Αγγλική ή την Ιαπωνική σε ικανοποιητικό βαθμό.
 4. Δεν θα πρέπει να έχουν ασκήσει παρεμφερή δραστηριότητα στην Ιαπωνία στο παρελθόν ή να ασκούν στο παρόν.
 5. Θα πρέπει να κατέχουν σταθερή θέση ως επιστήμονες στην Ελλάδα, και να επιστρέψουν σε αυτήν με τη λήξη της υποτροφίας.
 6. Οι υπότροφοι θα πρέπει να είναι άκρως υγιείς και να μην πάσχουν από αναπηρία που να τους παρεμποδίζει στην έρευνά τους.

Αιτήσεις συμμετοχής:

 1. Αίτηση (Application form) με επισυναπτόμενη πρόσφατη φωτογραφία. Όλα τα πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν ορθώς. Απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν σε όλες τις ερωτήσεις. Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν ημερομηνία και υπογραφή.
 2. Προτεινόμενο πρόγραμμα έρευνας: οφείλει να αναφέρεται λεπτομερώς στο σκοπό, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο της έρευνας, το οποίο θα συζητήσει ο υποψήφιος με τους αρμοδίους του φορέα στον οποίο προτίθεται να διεξάγει έρευνα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ορίσουν επακριβώς το χρονικό διάστημα της παραμονής τους στην Ιαπωνία (3 ή 6 μήνες), μεταξύ Απριλίου 2016 και Μαρτίου 2017.
 3. Αναλυτικός πίνακας δημοσιεύσεων.
 4. Ανατυπώσεις των σημαντικότερων δημοσιεύσεών του.
 5. Βιογραφικό Σημείωμα.
 6. Συστατική επιστολή από τον εργοδότη του υποψηφίου ή τον επιβλέποντα αυτού Πρύτανη του πανεπιστημίου του, που να πιστοποιεί την ακαδημαϊκή του ικανότητα και τα επιτεύγματά του και να επιβεβαιώνει τη δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για τη χρονική περίοδο της υποτροφίας.
 7. Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων του αιτούντα (Διδακτορικοί και Μεταπτυχιακοί τίτλοι και πτυχίο προπτυχιακών σπουδών), συνταγμένα ή μεταφρασμένα στην Αγγλική γλώσσα.
 8. Υπογεγραμμένη επιστολή -πρόσκληση από τον καθηγητή της Ιαπωνίας, με την οποία να επιβεβαιώνονται η χρονική περίοδος διεξαγωγής της έρευνας, το ερευνητικό πρόγραμμα, το διαθέσιμο υλικό για την έρευνα και οι συνθήκες στέγασης του υποψηφίου.
 9. Όλα τα έγγραφα οφείλουν να είναι δακτυλογραφημένα στην Αγγλική- έγγραφα συνταγμένη σε άλλη γλώσσα εκτός της Αγγλικής δεν γίνονται δεκτά- σε Α4.
 10. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα θα απορρίπτονται αυτομάτως.
 11. Μπορούν να ζητηθούν επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία από το Ίδρυμα, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Δεν επιστρέφονται έγγραφα προς τον αιτούντα.
 12. Όταν το Ίδρυμα παραλάβει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα από υποψήφιο, αποστέλλει σε αυτόν σχετική ειδοποίηση παραλαβής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τις λεπτομέρειες: (http://www.mif-japan.org/) και να κατεβάσουν το φυλλάδιο της ανακοίνωσης της υποτροφίας του 2016 του Matsumae International Foundation. Η αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί σε PDF ή σε MS Word file.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: η 31η Αυγούστου 2015 στο Matsumae International Foundation:

4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo, 167-0043 Japan.
e-mail: contact2mif@mist.dti.ne.jp

Το Ίδρυμα δεν δέχεται αιτήσεις μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος (με e-mail).

Η επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή του Ιδρύματος, εκτιμώντας τα ακαδημαϊκά προσόντα και το περιεχόμενο του προτεινόμενου ερευνητικού προγράμματος. Τα αποτελέσματα θα σταλούν απευθείας στους αιτούντες περί τα τέλη Δεκεμβρίου 2015 με επιστολή. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη.

Η υποτροφία χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για την χρονική περίοδο που αναφέρεται στην επιστολή χορήγησης της υποτροφίας. Παράταση ή μείωση της χρονικής περιόδου της υποτροφίας δεν επιτρέπεται. Η πρόσκληση του Ιδρύματος αφορά αποκλειστικά και μόνο τον υπότροφο. Δεν επιτρέπεται καμία απομάκρυνση από τη χώρα, ούτε και αν είναι αυτό σημαίνει απουσία μιας μέρας.  Υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο στους υποτρόφους για την κάλυψη των αναγκαίων τους εξόδων διαβίωσης και τις δραστηριότητες του ερευνητικού τους προγράμματος.

Η υποτροφία καλύπτει:

α. 200.000 Ιαπωνικά Γιεν μηνιαίως για την πληρωμή των διδάκτρων, κάλυψη εξόδων ερευνητικού υλικού, εξόδων στέγασης, διατροφής και μεταφορών των υποτρόφων.

β. Ασφάλεια σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος/ασθένειας.

γ. Αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής οικονομικής θέσεως.

δ. 120.000 Ιαπωνικά Γιεν (κατ’ αποκοπή ποσό) για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς επιτοπίως με την άφιξη του υποτρόφου στην χώρα, αρχικών εξόδων στέγασης κλπ.

Στους υποτρόφους Εταίρους (Fellows) προσφέρεται περιοδεία μελέτης ανά την Ιαπωνία με σκοπό την ευρύτερη γνωριμία των υποτρόφων με τη χώρα.. Το Ίδρυμα εκδίδει ετησίως «Αναφορά Έρευνας» με περίληψη των ερευνών των Εταίρων αυτής της περιόδου. Το Ίδρυμα διατηρεί επαφή με τους Εταίρους του μέσω ετήσιου «Καταλόγου Εταίρων» και «Newsletters» σε τακτά διαστήματα.

 

Η αναδημοσίευση του περιεχομένου του GreeceJapan.com (φωτογραφιών, κειμένου, γραφικών) δεν επιτρέπεται χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη άδεια του GreeceJapan.com

GreeceJapan.com
GreeceJapan.com
H Ελλάδα συναντά την Ιαπωνία. 2001-2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ

Σαν σήμερα στις 27 Ιουνίου 1850 γεννήθηκε στη Λευκάδα ο Λευκάδιος Χερν

Σαν σήμερα, στις 27 Ιουνίου του 1850 γεννήθηκε στη Λευκάδα ο Λευκάδιος Χερν. Το συγγραφικό έργο του αποτελεί μία...

ΛΕΥΚΑΔΑ: Υποδοχή της αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου με τη Λευκάδα Δήμου Σιντζούκου

Γύρω στις 1.00 το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Ιουνίου 2022 έγινε δεκτή με κάθε επισημότητα, περνώντας το κόκκινο χαλί...

Σόγκι, μάνγκα και καπάκια υπονόμων

Όπως είχαμε γράψει χθες, η περιοχή Σεταγκάγια στο Τόκιο θεωρείται η βάση του σόγκι, του ιαπωνικού σκακιού. Εκεί βρίσκεται...

23/6 Αθήνα: «Άμα-Σαν», το ντοκιμαντέρ για τις θρυλικές «γυναίκες της θάλασσας» (τρέιλερ)

Το ντοκιμαντέρ Άμα-Σαν της Κλαούντια Βαρεχάο με θέμα τις θρυλικές δύτριες Άμα, τις «γυναίκες της θάλασσας», θα προβληθεί την...

Ινούι-Πλατανιώτη: Mετάλλια και στο ελεύθερο σόλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

Τα μετάλλια της Γιούκικο Ινούι και Ευαγγελίας Πλατανιώτη στο 19ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης διπλασιάστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης...

H Φωτογραφία της Ημέρας: Σόγκι, προσευχή και καλή τύχη

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά: Σόγκι είναι το ιαπωνικό σκάκι. Η περιοχή Σεταγκάγια στο Τόκιο θεωρείται η...

Ελλάδα-Ιαπωνία στο 19ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης

Oι Εθνικές ομάδες Ανδρών Ελλάδας και Ιαπωνίας θα βρεθούν αντιμέτωπες στο δεύτερο αγώνα τους στο 19ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης...

Ιαπωνικό Φεστιβάλ, το Σαββατοκύριακο 25-26 Ιουνίου 2022

Μετά την πρώτη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018 με τη συμμετοχή 5.000 επισκεπτών, το Ιαπωνικό Φεστιβάλ επιστρέφει...
spot_img
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟspot_img
TΟ 1o ANIME RADIO ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑspot_img