Ελλάδα-Ιαπωνία, Ιούνιος 1899

greecejapan-flags-ff

Οι επίσημες σχέσεις Ελλάδος-Ιαπωνίας ξεκίνησαν το 1899 με την υπογραφή του “Συμφώνου Φιλίας, Εμπορίου και Ναυτιλίας” μεταξύ των δύο κρατών από τον τότε  πληρεξούσιο Πρέσβη Μακίνο Νομπουάκι  (ο οποίος ήρθε στην Αθήνα για το σκοπό αυτό από τη Ρώμη όπου ήταν Πρέσβης της Ιαπωνίας) και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Άθω Ρωμάνο.

Η υπογραφή του Συμφώνου έγινε στις 20 Μαΐου 1899 και η επικύρωσή του από τη Βουλή στις 7 Ιουνίου 1899.

Το παρακάτω απόσπασμα είναι από τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ της Συνεδρίασης της Βουλής της 7ης Ιουνίου 1899.

Μετά τούτο εισήλθεν ή Βουλή είς τά έν τή ημερησία διατάξει καί παρεδέχθη κατ’ αρχήν άρθρον καί σύνολον είς γ’ συζήτησιν τό νομοσχέδιον «περί κυρώσεως τής μεταξύ Ελλάδος και Ιαπωνίας έν Αθήναις συνομολογηθείσας Συνθήκης φιλίας, εμπορίου καί ναυτιλίας», έχων ώς εξής:

Άρθρον μόνον

Η μεταξύ Ελλάδος καί Ιαπωνίας συνομολογηθείσα καί έν Αθήναις τή 20 Μαΐου τού έτους 1899 αντιστοιχούντος πρός τήν 1ην ημέραν του έκτου μηνός του 32ου έτους Meiji υπογραφείσα Συνθήκη Φιλίας, Εμπορίου και Ναυτιλίας, εξ άρθρων 17 και ής το κείμενον έπεται, έχει πλήρη και νόμιμον ισχύν.

 

scroll to top